PRAVILA NAGRADNE IGRE

  1. Uvodne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje Sistemko Gregor Zdolšek s.p., Bevkova ulica 5, 3310 Žalec, Slovenija, ID za DDV: SI69118051 (v nadaljevanju organizator).
Udeleženec v žrebu nagradne igre je fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 2.člena teh pravil.
Izžrebanec je udeleženec nagradne igre, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri in je sprejel pogoje za sodelovanje ter je bil izžreban za nagrado v skladu s temi pravili.
Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame, potem ko je ob prevzemu nagrade organizatorju predložil listine, navedene v nadaljnjih členih teh pravil.

  1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila sodelovanja.

  1. Pravila nagradne igre

Za sodelovanje nakup ni potreben. Za uspešno sodelovanje v nagradni igri morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
Vpis v nagradno igro (s čimer se avtomatično sprejmejo pravila te nagradne igre).
Nagradna igra traja od 1.9.2014 do 21.12.3014 oziroma do izpolnitve posebnega pogoja – dosečene višine LIKE-ov (2.000) na strani https://www.facebook.com/sistemko

  1. Žrebanje nagrad

V žrebanju sodelujejo vsi udeleženci, ki izpolnjujejo pogoje iz 2.člena tega pravilnika in sprejemajo ta pravila nagradne igre. Žrebanje v skladu s temi pravili bo potekalo v prostorih trgovine Sistemko, na lokaciji Šlandrov trg 36, 3310 Žalec. Žrebanje bo opravljeno v prisotnosti komisije, ki bo sestavljena iz predstavnikov organizatorja. Žrebanje se opravi ročno z izborom naključnega kontakta med vsemi prispelimi kontakti ob prijavi  v nagradno igro. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, izžrebancu in vrsti nagrade, ki mu pripada ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Ime nagrajenca bo objavljeno na e-mail naslov ter na FB strani http://www.facebook.com/sistemko, in sicer v roku najkajsneje 7 dni po opravljenem žrebanju.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli v primeru:
–          da izžrebana oseba ne izpolnjuje pogojev, določenih s tem pravilnikom,
–          da izžrebana oseba ne spoštuje pravil, določenih s tem pravilnikom,
–          da je izžrebana oseba ni podala svojih resničnih osebnih podatkov,
–          da žreb ni potekal v skladu s pravili, določenih s tem pravilnikom,
–          da niso izpolnjeni vsi pogoji, določeni s 3. členom tega pravilnika.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni mogoča.

  1. Nagradni sklad

Nagrada za izžrebanca je miška S400 WIRELESS, v vrednosti  19,22€ z DDV.

  1. Podelitev nagrad ter davki in akontacija dohodnine

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrada ni prenosljiva, prav tako ni možna menjava nagrade. Dolžnost obveznosti plačila davka na podlagi Zakona o dohodnini gredo v breme organizatorja. Izžrebanec nagrade je kot davčni zavezanec dolžan ob prevzemu nagrade predložiti osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčno številko ter kraj davčne izpostave).

  1. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izžrebane nagrade. Nobeni spori v zvezi z lastništvom ne vplivajo na pravilo, da nagrado prejme izžrebanec nagradne igre. V kolikor se udeleženec nagradne igre nagradi odpove, organizator ni dolžan ponoviti žreba oziroma podeliti nagrade drugemu udeležencu nagradne igre.

  1. Uporaba osebnih podatkov in preklic sodelovanja

Seznam udeležencev nagradne igre hrani organizator. Vsak udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). S podanim soglasjem udeleženec nagradne igre dovoljuje Sistemko Gregor Zdolšek s.p., da kot upravljavec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, za statistično obdelavo podatkov, raziskave trga ter za pošiljanje različnega promocijskega gradiva. Za namene obveščanja se uporablja posredovan naslov elektronske pošte. Podatke organizator obdeluje za lastne potrebe do preklica ali dokler podatki ne bodo več služili svojemu namenu. Organizator nagradne igre vse podatke varuje skladno s predpisi in jih uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Odjava registracije, izbris podatkov iz seznama in preklic sodelovanja v nagradni igri je možen z elektronskim sporočilom na info@sistemko.net. V tem primeru udeleženec prekine sodelovanje v nagradni igri, prekine prejemanje promocijskega materiala, njegovi podatki v evidenci pri organizatorju pa ostanejo neaktivni.

  1. Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre so na razpolago na organizatorjevi spletni strani www.sistemko.net.

  1. Hramba dokumentacije

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator. V prostorih organizatorja se tri (3) leta hrani dokumentacija v zvezi z organizacijo,  izvedbo in pravil nagradne igre. Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku rokov za hrambo organizator podatke uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Žalec, 29. avgust 2014
Sistemko Gregor Zdolšek računalniške storitve s.p.